PH Bonder

Ph-Bonder Post-Service Perfector Redkeniltä

Ph-Bonder Post-Service Perfector

Viikoittainen Bonder-hoito kotikäyttöön

Ph-Bonder Salon Kit Redkeniltä

Ph-Bonder Salon Kit

Redken-2018-Product-1260x1600-pH-Bonder-Step-1-Orange (1)

pH Bonder vaihe 1

Viikoittainen Bonder-hoito kotikäyttöön

Redken-2018-Product-1260x1600-pH-Bonder-Step-2-Orange

pH-Bonder vaihe 2

Viikoittainen Bonder-hoito kotikäyttöön

pH-Bonderin ruisku Redkeniltä

pH-Bonderin ruisku